manifesto ysl 3 468x250 Manifesto YSL 2010: terzo cortometraggio

Il terzo cortometraggio dedicato a Manifesto YSL 2010.